ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων

Η φοίτηση είναι 2 χρόνια, έτσι οι εκπαιδευόμενοι κερδίζουν μία χρονιά σε σχέση με το παραδοσιακό γυμνάσιο.

Εστιάζει στη γνώση και όχι στην αξιολόγηση. Έχει ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με λίγα μαθήματα. Δεν έχει βιβλία ούτε εξετάσεις.

Δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να λειτουργήσουν ειδικά εργαστήρια (πχ ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κλπ), ενώ παρέχει επιπλέον και ενισχυτική εξατομικευμένη διδασκαλία.

Αξιοποιεί επιπλέον υπηρεσίες (συμβουλευτικές, ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού, κλπ) ώστε να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους.

Στηρίζεται σε μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων που εστιάζει στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων.

Δίνει έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρέχοντας στοχευμένη διδασκαλία ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Αναπτύσσει κοινωνικές και συνεργατικές δεξιότητες μέσα από συμπράξεις και επισκέψεις σε άλλους φορείς.

Νομοθεσία

Η νομοθεσία που σχετίζεται με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχει πολλές φορές επικαιροποιηθεί στη διάρκεια των χρόνων. Οι σημαντικότεροι σταθμοί ήταν: