ΣΔΕ Φυλακών Τρικάλων

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών των ΣΔΕ αποτελείται από 8 γενικές κατηγορίες μαθημάτων που αναφέρονται σαν "γραμματισμοί". Οι γραμματισμοί αυτοί είναι:

Γλωσσικός Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα - 3 ώρες την εβδομάδα)

Αριθμητικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)

Πληροφορικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)

Γλωσσικός Γραμματισμός (αγγλική γλώσσα - 3 ώρες την εβδομάδα)

Κοινωνικός Γραμματισμός (3 ώρες την εβδομάδα)

Επιστημονικός Γραμματισμός (φυσικές επιστήμες - 2 ώρες την εβδομάδα)

Περιβαλλοντικός Γραμματισμός (2 ώρες την εβδομάδα)

Πολιτισμική?Αισθητική Αγωγή (1 ώρα την εβδομάδα)

Επίσης 3 ώρες την εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με διαθεματικά Project και 1 ώρα με συμβουλευτική σταδιοδρομίας

Η ύλη των γραμματισμών δεν είναι αυστηρά καθορισμένη αλλά αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτών να την προσαρμόσουν στις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων. Επιπλέον υπάρχει σαφής προσανατολισμός στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση όλων των θεμάτων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προσεγγίσουν τα θέματα από διαφορετικές οπτικές.